Lương cơ bản Đài Loan tăng lên từ tháng 1/2020

Vào ngày 14 tháng 8, sau khi triệu tập ủy ban phê duyệt lương cơ bản, Bộ Lao động đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ, mức tăng là 3.03%; điều chỉnh mức lương theo giờ từ quy định hiện hành là 150 đô la NT / giờ lên 158 đô la NT / giờ, mức tăng là 5,33%. Việc điều chỉnh lương đã được chính quyền Viện hành chính phê duyệt và sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

 

Mức lương cơ bản cho người lao động Đài Loan tăng từ năm 2020

Bộ Lao động ước tính: Sau khi điều chỉnh mức lương cơ bản, sẽ có khoảng 1.832.600 công nhân được hưởng lợi, bao gồm 1.367.100 công nhân Đài Loan và 465.500 công nhân nước ngoài. Dự kiến ​​mỗi năm, chi phí mà người lao động phải trả (đối với bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động), chi phí mà người sử dụng lao động phải trả (bao gồm tiền lương cho nhân viên và chi phí cho bảo hiểm y tế), Bảo hiểm lao động) và các chi phí khác mà Chính phủ phải chịu trả (đối với Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Lao động) sẽ tăng thêm 577 triệu Đài tệ, 9 tỷ 193 triệu Đài tệ và 518 triệu Đài tệ. Chi phí tăng lên sẽ là 10 tỷ 288 triệu Đài tệ.

Đối với tiền lương mỗi giờ, sẽ có 483.300 nhân viên được hưởng lợi, dự kiến ​​sẽ trả chi phí cho người lao động mỗi năm (đối với Bảo hiểm Y tế và Lao động), chi phí mà người sử dụng phải trả (bao gồm tiền lương cho công nhân và chi phí trả cho Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Lao động) và chi phí do Chính phủ chi trả (cho Bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động) sẽ tăng thêm 322 triệu Đài tệ, 6 tỷ 36 triệu Đài tệ và 378 triệu Đài tệ, với tổng số tiền tăng là 6 tỷ 736 triệu Đài tệ.

Nói cách khác, sau khi điều chỉnh mức lương cơ bản, các chi phí mà các bên: công nhân, người sử dụng lao động và Chính phủ phải trả mỗi năm sẽ tăng thêm 899 triệu Đài tệ, 15 tỷ 229 triệu Đài tệ và 896 triệu Đài tệ.

Rate this post